Uspostava katastra komunalnih uređaja

Poštovani,

uporedo sa urbanizacijom i razvojem jedne lokalne zajednice dolazi do izgradnje i prateće komunalne infrastrukture. Razvijanjem stambenih urbanih i ruralnih naselja, s ciljem povećavanja kvaliteta života, neminovno dolazi i do razvoja mreže raznovrsnih komunalnih vodova, objekata i uređaja: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, elektroenergetska mreža, toplovodna i plinovodna mreža, mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja i druge specijalne mreže (tečna goriva, sonovodi i dr.) sa pripadajućim objektima, tuneli, skladišta, pješački prolazi, podzemne garaže, podrumi i sl (u daljem tekstu: komunalni uređaji).

Katastar komunalnih uređaja ima izuzetan značaj prilikom planiranja prostora, odnosno prilikom izrade prostorno planske dokumentacije, za utvrđivanje vrijednosti građevinskog zemljišta, za projektovanje novih komunalnih vodova, rekonstrukciju starih i utvrđivanje kvarova na postojećim vodovima, te projektovanje novih priključaka kako za stambene tako i za industrijske i druge objekte.

Katastar komunalnih uređaja je zbirna tehnička evidencija o nadzemnim i podzemnim komunalnim uređajima i uspostavlja ga nadležni općinski organ uprave, po pravilu, za područje jedne općine. Uspostavlja se na osnovu:

  • prikupljenih podataka o postojećim komunalnim vodovima i
  • podataka snimanja novih komunalnih vodova.

Općina Olovo primjenjuje digitalni katastarski operat i stekli su se preduslovi za formiranje i primjenu digitalnog katastarskog operata komunalnih uređaja. Vlasnici komunalnih uređaja (Elektroprivreda, BH Telecom) dostavljali su elaborate o snimanju komunalnih uređaja u nadležnu službu, koja je iste zaprimala i zbog ne postojanja tehničkih uslova (softvera katastra komunalnih uređaja) iste nije provodila-evidentirala.

U prošloj godini, sa ciljem kontinuirane modernizacije baze podataka i unapređenja efikasnosti rada nadležne službe, Općina Olovo se obratila Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa zahtjevom da nam odobrite instalacija i pristup „softveru za katastar komunalnih uređaja“, što je i odobreno. Također, Općina Olovo je popisala zaprimljene elaborate predate u katastar Općine Olovo i u toku je priprema za unos u digitalni sistem podataka. U prilogu Vam dostavljam popis zaprimljenih elaborata.

Nadalje, Općinsko vijeće Olovo je na sjednici od 25.10.2021. godine donijelo Odluku o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo“, broj: 7/21). Članom 4. Odluke utvrđeno je da su vlasnici komunalnih uređaja dužni Službi za ekonomske poslove, Odsjeku za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviti geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo, osim onih koji su već dostavljeni u digitalnom obliku.

U cilju prikupljanja podataka o postojećim komunalnim uređjima, u skladu sa zakonskim odredbama o korištenju podataka o komunalnim uređajima, Općina Olovo ovim putem upućuje javni poziv vlasnicima nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja da podatake o komunalnim uređajima stave na raspolaganje jedinici lokalne samouprave.

Molimo Vas, kao vlasnika/korisnika komunalnih uređaja, da za potrebe uspostave i izradite digitalnog katastra komunalnih uređaja, u roku od 1 mjesec od dana zaprimanja dopisa, Općini Olovo dostavite podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo. Također, ako se desila promjena na postojećem komunalnom uređaju (izgradnja novog uređaja, kao i rekonstrukcija ili napuštanje postojećeg uređaja), koja utiče na podatke u elaboratu katastra komunalnih uređaja, kao vlasnik/korisnik komunalnih uređaja dužni ste to prijaviti nadležnom općinskom organu uprave. Uz prijavu iz prethodnog stava, vlasnik/korisnik komunalnog uređaja dužan je priložiti geodetski elaborat o izvršenom geodetskom snimanju nastale promjene, na osnovu kojeg se ta promjena može unijeti u katastar komunalnih uređaja.

Nakon što Općina Olovo preuzme podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje slijedi provjera od strane Općine i nadzor od strane Federalne geodetske uprave da li je snimanje izvršeno u skladu sa normativima. O prijemu podataka/geodetskog elaborata Općina izdaje potvrdu, promjena se provodi u bazi podataka katastra uređaja, te o provedenoj promjeni dostavlja rješenje.

Za sve detalje oko preuzimanja podataka možete kontaktirati:

Ime i prezime zaduženih lica;Kopić Osman, geometar Čolaković Asim, geometar
Konatkt telefoni:032/829-540 (centrala) 032/829-545 (Katastar)
e-mail adrese zaduženih lica:katastar@olovo.gov.ba asim.colakovic@olovo.gov.ba

Općina Olovo će zainteresiranim licima omogućiti uvid u podatke katastra komunalnih uređaja, te na zahtjev zainteresirane strane izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja.

Nadam se da ćemo, na zadovoljstvo svih nas, uspješno realizovat projekat uspostave katastra komunalnih uređaja. Vama, kao ključnom učesniku projekta, unaprijed se zahvaljujem što ćete Općini Olovo na raspolaganje staviti podatke o Vašem komunalnom uređaju!

S poštovanjem!   

Općinski načelnik

Đemal Memagić

Javni uvid i javna rasprava za prednacrt Regulacionog plana Haluge-Završlje-Olovske Luke

Nastavak realizacije projektnih aktivnosti Općine Olovo

Rukovodstvo Općine Olovo, na čelu sa načelnikom, gospodinom Đemalom Memagićem, vodeći se idejom prosperiteta, zalaganja za privredni, obrazovni, kulturni i turistički razvoj, želi skrenuti pažnju na neke od projekata koje planiraju uraditi u 2019/ 2020 godini, a koji će lokalnu zajednicu učiniti mjestom ugodnog življenja i pozitivnih ostvarenja.

Ono što smatramo najbitnijim do sada, uspjeli smo Općinu Olovo predstaviti u jednom pozitivnom smislu, izmijenili smo sliku o Olovu, u svakom sektoru smo imali pozitivna kretanja. Primarni zadatak Općine Olovo i dalje  je stvaranje kvalitetnih uslova za život građana,

Svjedoci smo neviđene obnove i preporođenosti, nakon nimalo lahkih godina prepunih brojnih i raznih obrta i iskušenja. Imajući u vidu sve navedeno, sa zadovoljstvom možemo reći da smo i više nego zadovoljni postignutim, no naše djelovanje tu ne prestaje, nego nam daje motivaciju za daljnjom implementacijom projekata koji će svakako doprinijeti snažnoj urbanizaciji grada.

Osnovna programska opredjeljenja u budućem periodu i kapitalni projekti u funkciji bržeg razvoja su sljedeći:

  • Vodovad i kanalizacija
  • Asfaltiranje lokalnih puteva i gradskog jezgra
  • Izgradnja javne ulične rasvjete po okolnim mjesnim zajednicama
  • Rekonstrukcija i sanacija centralnog spomen obilježja na platou Općine
  • Nastavak radova na Centru civilne zaštite i Domu kulture

Ono što želimo istaknuti jeste da se realizacija gore navedenih projekata koji bi riješili ključne probleme mjesnih zajednica i građana čija vrijednosti iznosi više od milion KM, odnosi na neke od MZ kao što su MZ Čuništa- Mahala, MZ Solun – Kovačići, MZ Boganovići – Križevići, MZ Olovo – Zagrađe – Ponijerka, MZ Bakići – Dolovi, MZ Gurdići, MZ Olovske Luke, MZ Dugandžići…itd.

 

Izvođenje radova na vanjskom uređenju i odvodnji površinskih voda na platou Zanatski centar

U nizu projekata koje ovih dana provodi Općina Olovo, jutros je počela realizacija još jednog veoma značajnog projekta za naš grad. Naime, nakon okončanog postupka javne nabavke radova, potpisan je Ugovor o “Izvođenju radova na vanjskom uređenju i odvodnji površinskih voda na platou Zanatskog centra”. Izvođač radova je preduzeće ”Dobojputevi” DD Doboj Jug, a vrijednost potpisanog ugovora iznosi 46.820 KM. Podizvođačke radove vrši JKP ”Bioštica” Olovo, koji su jutros i zvanično počeli sa radom.

Ovim će ovaj dio našeg grada poprimiti puno ljepši izgled, a u narednom periodu očekuje nas realizacija novih projekata.