Redovne komisije Općinskog vijeća

Red.

broj

NAZIV KOMISIJE BROJ

ČLANOVA

ČLANOVI KOMISIJE

(Ime i prezime)

NAPOMENA

1.

Komisija za Statut i propise

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Dženan Smajić – predsjednik,

2. Adem Karamović – zamjenik predsjednika,

3. Jasmin Abazović – član,

4. Mujo Ahmetspahić – član,

5. Idris Smailhodžić – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

2.

Komisija za izbor i imenovanja

3

Predsj.Zamjenik

predsj. i 1 član

1. Aida Hadžiabdić – predsjednica,

2. Mujo Ahmetspahić – zamjenik predsjednice,

3. Adem Karamović – član.

Komisija imenovana

dana, 12.01.2021.

3.

Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke, pritužbe i nadzor

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Almira Mujanović – predsjednica,

2. Azra Mehanović – zamjenica predsjednice,

3. Duda Lagumdžić – član,

4. Sabiha Karagić – član,

5. Azra Softić – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

4.

Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost spolova, sport, kulturu i nevladin sektor 5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Mahir Hasanspahić – predsjednik,

2. Šejla Ivojević – zamjenica predsjednika,

3. Seada Kamenjašević – član,

4. Aida Krivalić – član,

5. Abdulaziz Numanović – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

5.

Komisija za statusna pitanja boraca i njihovih porodica, logoraša i civilnih žrtava rata

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Mirsad Kamenjašević – predsjednik,

2. Taib Trakić – zamjenik predsjednika,

3. Derviš Bešlija – član,

4. Rasim Hadžiabdić – član,

5. Muamer Duraković – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

6.

Komisija za budžet i finansije

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Nihad Softić – predsjednik,

2. Emir Merdan – zamjenik predsjednika,

3. Nihada Višća – član,

4. Elma Mehmedagić-Degirmendžić – član,

5. Naim Kadrić – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

7.

Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja, javna priznanja i odnose za vjerskim zajednicama 5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Adem Dedić – predsjednik,

2. Suada Husukić – zamjenica predsjednika,

3. Eldin Kamenjašević – član,

4. Ferid Žilić – član,

5. Nijaz Kopć – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

8.

Komisija za poslove iz stambene oblasti

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Samir Zukić – predsjednik

2. Alma Kukolj – zamjenik predsjednice,

3. Elmir Behlulović – član,

4. Ali Agbar Mašić – član,

5. Emir Behlulović – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

9.

Drugostepena stručna komisija

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Almedina Kehić – predsjednica,

2. Ešef Jusubašić – zamjenik predsjednice,

3. Naida Softić – član,

4. Amir Muminović – član,

5. Hanka Rotić – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

10.

Etička komisija

5

Predsj.Zamjenik

predsj. i 3 člana

1. Emir Šarić – predsjednik,

2. Mirsada Ibrahimović – zamjenica predsjednika,

3. Lejla Klis – član,

4. Amina Muminović – član,

5. Muamer Karamuratović – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

11.

Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine

9

Predsj.Zamjenik

predsj. i 7 članova

1. Mirad Hodžić – predsjednik,

2. Senad Selimović – zamjenik predsjednika,

3. Refik Helja – član,

4. Enez Kopić – član,

5. Muamer Duraković – član,

6. Amira Milunić – član,

7. Selvedin Karić – član,

8. Adnan Hodžić – član,

9. Jasmin Softić – član.

Jednoglasno usvojeno od strane Komisije

12.

Općinska izborna komisija

3

Predsj.Zamjenik

predsj. i 1 član

Kemal Hodžić – predsjednik,

Amer Merdan – član,

Miljana Golijan-Pajdaković – član

Komisija u mandatu