Redovne komisije Općinskog vijeća

 

RB

Naziv komisije

Broj članova

Članovi komisije (ime i prezime)

1

Komisije za statut i propise

5

Emir Muminović SDA, Adem Karamović SBiH, Fahrudin Čolaković SDA, Safet Trakić SDP i Ešef Jusubašić SBB

2

Komisija za izbor i imenovanje

3

Enez Kopić SDA, Taib Halilović SDP i Ešef Jusubašić SBB

3

Komisija za zaštitu ljudskih prava,predstavke,pritužbe i nadzor

5

Asmir Makaretović SDU, Amir Muminović SDA, Sanin Muftić SDA, Mirad Hodžić SDP i Zorka Pendić SBiH

4

Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost spolova,sport,kulturu i nevladin sektor

5

Kazafer Alikadić SBiH, Sanel Sokolar SDA, Samir Zukić SDA, Uzeir Šehić SDP i Džana Klis SDU

5

Komisija za statusna pitanja boraca i njihovih porodica, logoraša i civilnih žrtava rata

5

Ferid Kladanjčić SDA, Hidajet Memić SBB, Samir Delahmetović SDA, Elvir Karahmetović SDP i Nusret Sirćo SBiH

6

Komisija za budžet i finansije

5

Ibrahim Hasić SDA, Jasminka Karagić SDP, Semir Degirmendžić SDA, Elma Džakmić SBiH i Meliha Bešlija SzOOl.

7

Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama, zaštitu čovjekove okoline, spomen obilježja, javna priznanja i odnose sa mjesnim zajednicama

5

Emin Cerić SBB, Mirad Hodžić SDP, Dženan Smajić SDA, Zejna Jusubašić SDA, i Esad Hadrović SBiH

8

Komisija za poslove iz stanbene oblasti

5

Sead Husukić SBiH, Emir Merdan SzOOl, Edib Džakmić SDA, Admir Helja SDA i Sead Bjelić SDA

9

Drugostepena stručna komisija

5

Kasim Kljajić SzOOl, Esed Hadžiabdić SDA, Hedija Jamaković SDA, Taib Halilović SDP i Enida Brkić SBiH

10

Etička komisia

5

Amela Hasanspahić SDP, Midhat Brčić SDA, Selvedin Karić SDA, Hidajet Džakmić SBiH i Zahid Alispahić SzOOl.

11

Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine

9

Jasminka Karagić SDP, Miralem Mehanović SDU, Sead Pašić SDA, Mustafa Mulić SDA, Samir Zukić SDA, Ramiz Ibrahimović SDA, Refik Helja SDP, Alija Hadžiabdić SBiH i Enver Šabanović SBiH

12

Općinska izborna komisija

3

Kemal Hodžić i Senada Džakmić, izabrani 2007. Mandat traje 7 g. Trećem članu istekao mandat u toku postupak izbora.