U proteklom periodu zbog obilnih kišnih padavina i bujičnih vodenih tokova Općina Olovo imala je mnogobrojna oštećenja putne infrastrukture na više lokacija. Sanacija istih izvršena je po utvrđenim prioritetima na nekoliko puteva različitih kategorija.

Za nekategorisani lokalni put u naselju Solun (stara džamija) koji je u vlasništvu Općine Olovo (oznaka 3360 – KO Solun), još od nastanka štete Općina Olovo intenzivno je radila na izradi projektno tehničke dokumentacije i izdavanju dozvola, te je shodno tome i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama potpisan Ugovor o ”Sanaciji i rekonstrukciji mosta u naselju Solun (stara džamija)”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.890,00KM sa uračunatim PDV-om, a izvođač radova je Grupa ponuđača: ”Elektrocentar Petek” d.o.o. Tuzla i ”Nacrt” d.o.o. Živinice.

Općina Olovo do sada je realizovala mnogobrojne projekte kojima se poboljšao kvalitet života građana, no svjesni smo i činjenice da ima još mnogo projekata čiju realizaciju građani s pravom očekuju, te ćemo upravo iz odgovornosti prema građanima nastojati da ostvarimo još veći napredak.