U skladu sa članom 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12), Općina Olovo zakazuje javnu raspravu povodom usvajanja Elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta sa kojih se osigurava vodosnadbijevanje naselja Jelaške, općina Olovo.      

Javna rasprava održat će se 24.10.2023.godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 10 sati.