Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( ”Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) pozivaju se potencijalni korisnici sredstava iz Budžeta Općine Olovo da dostave svoje zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Olovo za 2024.godinu.