S obzirom na tendenciju da na području Općine Olovo sve više djece ima potrebu za upis u program predškolskog odgoja odnosno da sve više djece boravi u dječijem vrtiću od najranije dobi pa sve do polaska u školu, došlo je do potrebe osiguranja smještaja za boravak djece u vrtiću tačnije do potrebe za gradnjom prvog vrtića, koji ima za cilj osigurati adekvatan prostor za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu za djecu sa područja naše Općine.

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojkog kantona odobrilo sredstva u iznosu od 200.000 KM u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje objekta dječijeg vrtića u Olovu, potpisan je ugovor za izvođenje radova istog između Općine Olovo i izvođača radova ”KOLINVEST” d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 262.431,00 KM. Projekat je pored navedenog ministarstva sufinansirala i Ambasada Republike Bugarske u iznosu od 50.000,00 KM te Općina Olovo u iznosu od 12.431,00 KM.

U ovoj fazi projekta čija je realizacija uveliko u toku predviđeno je da se izgradi vertikalna komunikacija, ulaz, lift i stepenište kojim će se postići direktan pristup vrtiću, te omogućiti pristup invalidnim licima u gradsku biblioteku i samom vrtiću. Uz radove na vertikalnoj komunikaciji i ulazu planirano je da se izvedu i grubi zanatski radovi u enterijeru objekta.

Navedenim ulaganjem želi se dodatno povećati dostupnost i kvalitet socijalnih usluga za brigu djece na području Općine, posredno uticati na zapošljavanje roditelja djece i povećanje životnog standarda porodice, stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj te stvaranje osnovnih preduvjeta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području ove Općine.