Poštovani,

uporedo sa urbanizacijom i razvojem jedne lokalne zajednice dolazi do izgradnje i prateće komunalne infrastrukture. Razvijanjem stambenih urbanih i ruralnih naselja, s ciljem povećavanja kvaliteta života, neminovno dolazi i do razvoja mreže raznovrsnih komunalnih vodova, objekata i uređaja: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, elektroenergetska mreža, toplovodna i plinovodna mreža, mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja i druge specijalne mreže (tečna goriva, sonovodi i dr.) sa pripadajućim objektima, tuneli, skladišta, pješački prolazi, podzemne garaže, podrumi i sl (u daljem tekstu: komunalni uređaji).

Katastar komunalnih uređaja ima izuzetan značaj prilikom planiranja prostora, odnosno prilikom izrade prostorno planske dokumentacije, za utvrđivanje vrijednosti građevinskog zemljišta, za projektovanje novih komunalnih vodova, rekonstrukciju starih i utvrđivanje kvarova na postojećim vodovima, te projektovanje novih priključaka kako za stambene tako i za industrijske i druge objekte.

Katastar komunalnih uređaja je zbirna tehnička evidencija o nadzemnim i podzemnim komunalnim uređajima i uspostavlja ga nadležni općinski organ uprave, po pravilu, za područje jedne općine. Uspostavlja se na osnovu:

  • prikupljenih podataka o postojećim komunalnim vodovima i
  • podataka snimanja novih komunalnih vodova.

Općina Olovo primjenjuje digitalni katastarski operat i stekli su se preduslovi za formiranje i primjenu digitalnog katastarskog operata komunalnih uređaja. Vlasnici komunalnih uređaja (Elektroprivreda, BH Telecom) dostavljali su elaborate o snimanju komunalnih uređaja u nadležnu službu, koja je iste zaprimala i zbog ne postojanja tehničkih uslova (softvera katastra komunalnih uređaja) iste nije provodila-evidentirala.

U prošloj godini, sa ciljem kontinuirane modernizacije baze podataka i unapređenja efikasnosti rada nadležne službe, Općina Olovo se obratila Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa zahtjevom da nam odobrite instalacija i pristup „softveru za katastar komunalnih uređaja“, što je i odobreno. Također, Općina Olovo je popisala zaprimljene elaborate predate u katastar Općine Olovo i u toku je priprema za unos u digitalni sistem podataka. U prilogu Vam dostavljam popis zaprimljenih elaborata.

Nadalje, Općinsko vijeće Olovo je na sjednici od 25.10.2021. godine donijelo Odluku o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo“, broj: 7/21). Članom 4. Odluke utvrđeno je da su vlasnici komunalnih uređaja dužni Službi za ekonomske poslove, Odsjeku za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviti geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo, osim onih koji su već dostavljeni u digitalnom obliku.

U cilju prikupljanja podataka o postojećim komunalnim uređjima, u skladu sa zakonskim odredbama o korištenju podataka o komunalnim uređajima, Općina Olovo ovim putem upućuje javni poziv vlasnicima nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja da podatake o komunalnim uređajima stave na raspolaganje jedinici lokalne samouprave.

Molimo Vas, kao vlasnika/korisnika komunalnih uređaja, da za potrebe uspostave i izradite digitalnog katastra komunalnih uređaja, u roku od 1 mjesec od dana zaprimanja dopisa, Općini Olovo dostavite podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo. Također, ako se desila promjena na postojećem komunalnom uređaju (izgradnja novog uređaja, kao i rekonstrukcija ili napuštanje postojećeg uređaja), koja utiče na podatke u elaboratu katastra komunalnih uređaja, kao vlasnik/korisnik komunalnih uređaja dužni ste to prijaviti nadležnom općinskom organu uprave. Uz prijavu iz prethodnog stava, vlasnik/korisnik komunalnog uređaja dužan je priložiti geodetski elaborat o izvršenom geodetskom snimanju nastale promjene, na osnovu kojeg se ta promjena može unijeti u katastar komunalnih uređaja.

Nakon što Općina Olovo preuzme podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje slijedi provjera od strane Općine i nadzor od strane Federalne geodetske uprave da li je snimanje izvršeno u skladu sa normativima. O prijemu podataka/geodetskog elaborata Općina izdaje potvrdu, promjena se provodi u bazi podataka katastra uređaja, te o provedenoj promjeni dostavlja rješenje.

Za sve detalje oko preuzimanja podataka možete kontaktirati:

Ime i prezime zaduženih lica;Kopić Osman, geometar Čolaković Asim, geometar
Konatkt telefoni:032/829-540 (centrala) 032/829-545 (Katastar)
e-mail adrese zaduženih lica:katastar@olovo.gov.ba asim.colakovic@olovo.gov.ba

Općina Olovo će zainteresiranim licima omogućiti uvid u podatke katastra komunalnih uređaja, te na zahtjev zainteresirane strane izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja.

Nadam se da ćemo, na zadovoljstvo svih nas, uspješno realizovat projekat uspostave katastra komunalnih uređaja. Vama, kao ključnom učesniku projekta, unaprijed se zahvaljujem što ćete Općini Olovo na raspolaganje staviti podatke o Vašem komunalnom uređaju!

S poštovanjem!   

Općinski načelnik

Đemal Memagić