Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

RP Zeleni Vir_Nacrt _maj_2020

01_N_Izvod iz plana viseg reda

02_ N_Postojeće stanje gradjevinskog fonda

03_N_Postojeće stanje infrastrukture

04_N_Postojeće stanje namjene površina zoning

05_N_Plan prostorne organizacije

06_N_Plan saobraćaja

07_N_Plan parcelacije

08_N_Plan gradjevinskih i regulacionih linija

09_N_Plan infrastrukture_ vodosnabdijevanje i odvodnja

10_N_Plan infrastrukture_ elektroenergetika