U skladu sa članom 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12), Općina Olovo zakazuje javnu raspravu povodom usvajanja Elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište vode „Mitrovac“, naselje Kolakovići, općina Olovo.      

Javna rasprava održat će se 30.08.2023.godine u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 10 sati.