• Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja slijedeće zadatke:

  • Sprovodi utvrđenu politiku i smjernice Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, obavlja poslove organizacije općinske uprave i društvenih djelatnosti, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona iz oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,
  • rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne mjere u okviru prava i nadležnosti Općine za koju nije nadležan niti jedan drugi organ uprave, koordinira rad mjesnih zajednica,
  • vrši sve poslove prijemne kancelarije, od prijema podnesaka za sve organe uprave, odnosno Službe, preko evidentiranja, otpreme i arhiviranja,
  • vrši sve poslove oko čuvanja arhivske građe Općine,
  • vrši ovjeru prepisa, rukopisa i legalizacije potpisa,
  • vodi biračke spiskove za područje općine Olovo, vodi personalne poslove za službenike i namještenike,
  • vrši sve poslove vezane za organizaciju i sprovođenje stručnih ispita službenika i namještenika organa uprave sa srednjom školom, višom i visokom stručnom spremom, vrši poslove matične službe,
  • poslove obezbjeđenja i održavanja radnog prostora i zgrade Općine, (čišćenje prostorija, zagrijavanje itd.), poslove oko održavanja i korištenja službenih automobila,

  Pripremanje propisa za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i drugih općih akata, analitičko-informativnih materijala iz oblasti Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, obezbjeđenje efikasnog ostvarivanja prava i interesa i izvršavanje obaveza radnih ljudi i građana, ostvarivanje stalne saradnje sa službama i organima grada, Zeničko-Dobojskog kantona, i Federacije BiH, neposredno ili putem Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i njihovih tijela, vrši prijem podnesaka i organizacija, daje uputstva i pruža stručnu pomoć u vezi sa sastavljanjem i prijemom podnesaka, daje sve potrebne informacije za sve radne ljude, građane i druge subjekte kada im se obrate, vrši poslove pravne pomoći, druge upravne i stručne poslove koje ne vrše druge općinske službe, te priprema propise i druge opće akte, analitičko-informativne materijale iz svog djelokruga, vrši stručne, tehničke i druge poslove za potrebe općinskih službi uprave, normativno-pravne poslove, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i na Zakonu zasnovanim propisima, sprovodi utvrđenu politiku i izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti društvene djelatnosti i to: predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta i informisanja, vodi propisane službene evidencije u tim oblastima i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija, vrši nadzor nad zakonitošću općih akata ustanova i organizacija u oblasti društvenih djelatnosti, vrši nadzor nad vršenjem povjerenih ovlaštenja u oblastima društvenih djelatnosti, vrši nadzor nad zakonitosti organizovanja estradnih programa, daje prijedloge školskih područja za osnovne škole, prati rad javnih ustanova iz oblasti fizičke kulture, kulture sporta čiji je osnivač Općina, vrši nadzor nad razvojem školske fizičke kulture, odgovorna je za raspodjelu sredstava iz prihoda Općine za zadovoljavanje potreba i interesa u oblasti kulture i fizičke kulture, priprema i učestvuje u realizaciji općinskih programa i planova koji se odnose na oblast zdravstvene zaštite, vrši upravne i druge stručne poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, prati rad u oblasti informisanja, vođenje baze podataka o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima, obavještava Policijske organe o stanju raseljenih lica na općini, načine organizirane prehrane, dodjeli novčane pomoći za prehranu utvrđuje i obezbjeđuje Općina, materijalna i druga pomoć povratnicima, podmirenje osnovnih životnih potreba u skladu sa finansijskim mogućnostima, raspoloživim količinama humanitarne pomoći, utvrđuje nivo prijeko potrebnih radova i dovođenje objekata za smještaj raseljenih lica u stanje upotrebljivosti, davanje informacija o načinu i mogućnostima povratka u općinu, prijavljivanje povratnika i vođenje evidencije u bazi podataka, provjerava uvjete za organiziran povratak grupa i pojedinaca, primanje individualnih prijava za povratak, provjera uvjeta za njihov povratak, uspostava općinskog koordinatora i tima za povratak na lokaciji na kojoj je osiguran pristup svim povratnicima bez rizika, diskriminacije i uznemiravanja, općinski tim za povratak će primati dobrovoljne prijave za povratak, održavati bazu podataka i vršiti postavu i zamjenu svih prikupljenih podataka, prikuplja i knjiži podatke za bazu podataka i zaprimanje aplikacija za rekonstrukciju, pružanje informacija, administrativne pomoći povratnicima, saradnja sa vladinim i nevladinim humanitarnim organizacijama za njihovo prisustvo na terenu, ažuriranje liste potencijalnih korisnika za pomoć u rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih objekata, vrši implementaciju humanitarnih projekata na periferiji općine, praćenje i pomoć za održivi povratak, praćenje potreba za infrastrukturu u povratničkim naseljima, uspostava Komisije za procjenu stambenog fonda. Komisija vrši hitnu procjenu stanja privatne i društvene imovine, utvrđuje stepen oštećenja objekta potrebnog nivoa rekonstrukcije, mogućnost useljavanja stambenih objekata, te uvrđuje prioritete u skladu sa operativnim planom Kantona, koordinira i potiče saradnju u svim aktivnostima koje se vrše u skladu sa Uputstvom o načinu organizacije povratka raseljenih osoba i izbjeglica, povratka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu boraca, pripadnika oružanih snaga i boraca drugih oslobodilačkih ratova i mirnodopskih vojnih invalida, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i postupak za ostvarivanje prava na ličnu i porodičnu invalidninu i druga prava, rješava o upravnim stvarima priznavanje osnovnih prava vojnih invalida i porodica palih boraca, sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i udruženjima u pogledu socijalnog i drugog zbrinjavanja vojnih invalida i članova palih boraca, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i vodi postupak za ostvarivanje prava na ličnu i porodičnu invalidninu i druga prava, rješava o upravnim stvarima priznavanje osnovnih prava vojnih invalida i porodica palih boraca, sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i udruženjima u pogledu socijalnog i drugog zbrinjavanja vojnih invalida i članova palih boraca, stara se o izgradnji, uvođenju i održavanju spomen obilježja, groblja boraca i stratišta nevinih žrtava, obavlja finansijsko-materijalne poslove iz oblasti boračke i invalidske zaštite u okviru republičkih, federalnih, kantonalnih i općinskih sredstava, vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija, prikuplja i obrađuje podatke potrebne za rješavanje statusa pitanja, školovanje, zapošljavanje, stambena problematika i drugi podaci za porodice šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i boraca po ranijim propisima, vrši i druge upravne i stručne poslove iz oblasti finansiranja, ovjera i izdavanje radnih knjižica.

 • Služba za ekonomske poslove

  Služba za ekonomske poslove obavlja slijedeće poslove:

  Vrši poslove iz oblasti privrede u okviru prenešenih nadležnosti kantonalnog Ministarstva za privredu na ovu Službu, te izvršava i provodi sve zadatke postavljene od navedenog Ministarstva, koordinira rad nadležnih organa i institucija na izradu i predlaganje programa obnove iz oblasti privrede i infrastrukture, rješava u upravnim stvrima u okviru svoje nadležnosti, te vođenje propisane službene evidencije i izdavanje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija, praćenje stanja snabdijevanja robama, a naročito poljoprivredno-prehrambenim o čemu izvještava Općinskog načelnika, vodi brigu o robnim rezervama općine Olovo, poslove nadzora nad radom javnih preduzeća iz oblasti privrede, a čiji je osnivač Općina, vrši poslove nadzora putem inspekcijskih službi u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatstva, građevinarstva, komunalnih poslova i poslova građenja, urbanizma i ekologije, upravlja poslovnim i drugim prostorima kojim raspolaže Općina, vršenje statističkih poslova zakonom propisanih od interesa za Općinu, pripremanje propisa i drugih akata, analitičko-informativnih materijala, te vršenje drugih upravnih i stručnih poslova iz svoje nadležnosti, praćenje stanja u oblasti poljoprivrede, trgovine, zanatstva, veterinarstva, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova i priprema potrebne informacije i mjere za njihovo unapređenje, građenja, urbanizma i ekologije, pripremanje akcionih programa proljetne i jesenje sjetve i žetve, te izvještaja o istom, poslove evidencije poljoprivrednog zemljišta i upravnog nadzora o njegovom korištenju, poslove upravnog rješavanja u prvom stepenu iz oblasti vodoprivrede, poslove realizacije programa iz oblasti obnove poljoprivredne proizvodnje, sprovodi utvrđenu politiku i izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti finansija, vrši poslove vezane za planiranje i nacrt budžeta, praćenje i izvršenja budžeta, koordinacija poslova i izgradnje, vrši računovodstvene poslove, vrši stručne poslove u imovinsko-pravnim i drugim stvarno-pravnim odnosima na nekretninama (eksproprijacije, uzurpacije, nacionalizacije nepokretnosti i davanje na korištenje građevinskog zemljišta i dr.), vrši postupak i rješava u upravno-pravnim stvarima iz imovinsko-pravne oblasti, oblasti katastra nekretnina, zemljišta, vodi evidenciju o nekretninama, kao i o nosiocima prava na nekretninama i izdaje uvjerenja o činjenicama, kao i o nosiocima prava na nekretninama i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija, vrši pripremu katastarskih općina za izlaganje i izlaže na javni uvid, utvrđuje promjene nastale na zemljištu i zgradama, evidentira ih i sprovodi kroz katastarski operat, obavlja vještačenje za potrebe organa uprave i drugih pravnih subjekata, vrši geodetska snimanja novoizgrađenih komunalnih uređaja, vodi zbirni katastar komunalnih uređaja na području općine, vrši nadzor, pregled i ovjeru geodetskih radova ili elaborata urađenih od strane drugih geodetskih organizacija ili ekipa na području općine, priprema podatke koje su osnov za donošenje rješenja o urbanističkim saglasnostima, rješava imovinske odnose koji prethode donošenju odobrenja za izgradnju, priprema propise i druge akte, analitičko-informativne i druge materijale iz svoje nadležnosti, prati stanje u svojoj oblasti i predlaže mjere za sprovođenje utvrđene politike i propisa, priprema upravne radnje u oblastima iz svog djelokruga, te vodi službene evidencije u tim oblastima i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija, učestvuje u prostornom planiranju, izgradnji i uređenju zemljišta na lokalnom nivou, učestvuje u pripremi programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije, priprema, prati i učestvuje u izradi i sprovođenju prostorne planske dokumentacije, izrađuje urbanističko-tehničke uslove i vrši pregled projektne dokumentacije iz oblasti visokogradnje, niskogradnje, komunalne oblasti i saobraćajne regulative, sprovodi zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, obavlja poslove izrade programa i projekata za obnovu ratom porušenih objekata i infrastrukture u društvenoj i privatnoj svojini, vrši popis i procjenu ratne štete, obavlja upravne i druge stručne poslove iz stambene i komunalne oblasti i sarađuje sa javnim preduzećima iz te oblasti i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 • Služba civilne zaštite

  Služba civilne zaštite obavlja slijedeće poslove:

  Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine, izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine, priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite, organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini, vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijaino-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke, priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine, vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima, organizira službu osmatranja i uzbunjivanja, vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti, zaštita ljudi i imovine od požara, provodi mjere zaštite od požara, organizuje zaštitu od požara, nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara na nivou općine.