Općina Olovo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, upješno je okončala realizaciju projekta  „Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za izgradnju objekata, u svrhu sanacije postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada na lokalitetu „Gradina“ na području Općine Olovo“, čija ukupna vrijednost iznosi 50.396,00 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH obezbijedio značajna finansijska sredstva u iznosu od 30.000,00 KM. Implementacijom ovog projekta treba da se riješe osnovni problemi oko upravljanja otpadom na cijelom području općine, jačanjem kapaciteta i uvođenjem u sistem najvećeg broja proizvođača otpada.